?

Log in

No account? Create an account
help me!) - Биофак [entries|archive|friends|userinfo]
Биофак БГУ

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

help me!) [Jan. 19th, 2010|01:21 am]
Биофак БГУ

bsu_bio

[viasna]
Магчыма хто-небудзь зможа мне дапамагчы ў наступным. На лабах мы зьдзяйсьнялі транспазіцыю ў клеткі E. coli C600 leu F'lac транспазонаў Tn5, Tn9  з дапамогай фага P1 Cm Km clr100. У выніку транспазонавага мутагенэзу атрымаліся аўксатрофныя мутанты. Дык вось іх неабходна адабраць. Можа нехта падкіне ідэю, як гэта зрабіць?
LinkReply